Address

Contact Information

Email: zhengchengxu@sjtu.edu.cn

Chengxu Zheng

China Merchants Bank
MS Student
Graduated in 2024

Shanghai Jiao Tong University