Tao Xu has won the Rongchang Scholarship, congratulations!

Tao Xu has won the Rongchang Scholarship, congratulations!

Rongchang Scholarship is one of the toppest scholarships in SJTU, congratulations to Tao Xu again!